Patologické (chorobné) hráčstvo

16. apríla 2018

Patologické (chorobné) hráčstvo

Hoci sa všeobecne zužuje na závislosť od hazardných hier, patologické hráčstvo je šir­šia koncepcia. Je to závislosť od činnosti na zábavu, ktorá zahŕňa dokonca akýkoľ­vek druh hry.

Všetko, čo sa týka hry, je spojené s tým, že „ľudská bytosť chce cítiť, vyjadrovať, ho­voriť a vytvárať základné emócie (smiech, krik, plač, radosť)“, lebo tie sú zamerané na zábavu a rozptýlenie. Všetko zábavné je podľa toho hrou. Tan­covať, prechádzať sa, čítať, pozerať televí­ziu, vykonávať nejaký šport alebo iné čin­nosti, ktoré vyvolávajú radostné pocity, sú zamerané na zábavu, aj keď priamo neza­hŕňajú hru. Dokonca aj pohlavný styk obsa­huje hravý prvok, a ten často prevláda. Zá­vislosť od sexu teda môže mať črty patolo­gického hráčstva, hoci ním nie je.

Závislosť od hazardných hier

Pre narušené povahové vlastnosti gam­bler vidí svoj život ako zaujímavý iba vte­dy, keď sa vystavuje riziku, hoci ho to do­vedie do ťažkej závislosti. Dôsledok toho je strata slobody. Sloboda je ale pred­sa základným prvkom hry. U gamblera te­da vzniká paradox – tým, že je závislý od hry, sa v skutočnosti pripravuje o tento ľud­ský rozmer a prežíva len čiastočný pôžitok. Pre svoj návykový charakter sa patolo­gické hráčstvo, ako to napovedá aj jeho názov, považuje za chorobu. V niektorých krajinách je ním postihnutá veľká časť obyvateľstva. Odhaduje sa, že v Španielsku má viac ako pol milióna ľudí vážne problé­my, ktoré pramenia z tejto závislosti. Ešte u vyššieho počtu (približne 800 000 osôb) sa prejavujú príznaky patologického hráčstva.

Hráč sa domnieva, že vie kontrolovať šťastie. Je napríklad typické, že hodí koc­ky väčšou silou, aby mu padlo vyššie čís­lo a naopak, ak chce, aby mu vyšlo nízke číslo. Pravdou však je, že v kockách, v lo­térii, v rulete, v bingu, v hracích automa­toch (peňazožrútoch), a dokonca ani v športových stávkach sa nedá kontrolo­vať výsledok hry. Neexistuje žiadny účinný trik (samo­zrejme okrem podvodov) ani štatistické poradie, ktoré by mohli zaručiť úspech. Napríklad ak v rulete padlo už desaťkrát číslo 2 z 37 možných čísel, v ďalšom kole je stále rovnaká pravdepodobnosť, že zno­vu padne – 1:37. To isté platí aj o čísle, ktoré za celý večer ešte ani raz nepadlo.

Hráčsky profil

Hoci vôbec nie je pomýlené myslieť si, že sa ktokoľvek môže stať gamblerom, existu­jú osobnostné predpoklady, ktoré pod­porujú túto závislosť:

– Nezrelá, slabá, náladová osobnosť
– Nepokojnosť a sklamanie
– Túžba vyniknúť
– Strach a úzkosť
– Radosť z rizika
– Sklon nudiť sa

Dôvody závislosti

Sú aj teórie, ktoré sa pokúšajú vysvetliť, prečo sa niekto stane hráčom. Môžeme ich zhrnúť do dvoch skupín:

Psychoanalytické teórie: Odovzdanie sa hre je spôsob, ako sa potrestať (lebo je v nej vysoké riziko prehry) za previne­nia, ktoré hráč považuje za nedoriešené; alebo je to „nezrelé a detinské správanie ako pokus o predĺženie alebo zastavenie erotického sebauspokojovania.

Behaviorálne teórie: Patologické hráč­stvo je výsledkom mnohonásobného povzbudzovania, ktoré upevňuje návyk už od jeho začiatku.

Behaviorálne hľadisko je zjavné naprík­lad v spôsobe, akým fungujú hráčske au­tomaty. Sú zostavené tak, že zvyšujú zá­vislosť. Zdá sa, že sa riadia metódou tzv. operantného podmieňovania, ktorá spočíva v tom dať hráčovi raz za čas malé výhry. Podporujú ho, aby hral ďalej. Ak pokračuje, nevyhnutne prichádzajú pre­hry.

Výhra („vyhrať) je, predovšetkým zo za­čiatku, návnadou pre hráča. Keď sa však už raz „chytí“, je závislý od samotnej hry, či vyhráva (málokedy), alebo prehráva (tak­mer vždy).

Účinky závislosti

Neodolateľná chuť hrať je taká silná, že sa jej, tak ako pri akejkoľvek inej závislos­ti, nedá odolať (patologické hráčstvo je ty­pická „netoxická závislosť“). Ak ju človek neuspokojí, nastáva silná úzkosť (absti­nenčný syndróm). Keď človek stratí nad hrou kontrolu, objavujú sa pocity ako apa­tia, smútok, strata sebaúcty a vina. Dostojevskij opísal tento proces vo svojom romá­ne Hráč.

Praktickým limitom na pokračovanie v hraní prirodzene je, či má hráč možnosť míňať peniaze. Závislosť ho ale bude nútiť, aby to „vyriešil“ riskantnými alebo až nemorálnymi prostriedkami (dlžoby, podvod, krádež, vražda…).

Patologické hráčstvo človekovi bráni viesť normálny život. Postihuje osobnú, rodinnú, finančnú, sociálnu a pracovnú sfé­ru. Zasahuje skrátka celý život (Aparicio, 2004). Pocit straty kontroly a krachu môže v extrémnych prípadoch viesť k úzkosti, de­presii, ba až k samovražde.

Stojíme však pred závislosťou aj s fyzic­kými dôsledkami. Keď gambler nehrá, pociťuje niektoré z typických príznakov drogovo závislého – bolesti hlavy, trávia­ce ťažkosti, nepokojný spánok, podrážde­nosť, vysoký krvný tlak a ďalšie

Ďalšie druhy patologického hráčstva

Nadmerná záľuba v súťažných špor­toch, buď aktívna, alebo pred televíznymi obrazovkami, sa pre mnohých stala posad­nutosťou, ktorá hraničí s fanatizmom. V niek­torých rozvojových krajinách ľudia obetujú peniaze na jedlo a iné základné potreby, aby si zadovážili vstupenky na štadióny. Zdá sa, že súťaživosť, ktorá sa vníma ako zábava, podporuje tento typ závislosti.

Pri závislosti od psychoaktívnych lá­tok sa tiež objavuje hravá súčasť, a to ešte väčšmi od rozšírenia tzv. spotrebného mo­delu. Rekreačné hľa­disko dnes prevažuje nad ostatnými.

Upútať na seba pozornosť je ďalší pre­jav patologického hráčstva a je spojený s naj­nižšími ľudskými vášňami. Často návyková záľuba v klebetách a v ohováraní je jedným z jej najcharakteristickejších prejavov. Rôzne reality show a bulvárna tlač, ktoré sú v mno­hých krajinách teraz také rozšírené, sú dôka­zom toho, aký je človek vo svojej prirodzenos­ti náchylný, aby sa živil nešťastím druhých. Lepšia výchova so zameraním na pozi­tívne myslenie a na duchovný rozvoj by pomohla usmerniť tieto sklony. Chorobné pútanie pozornosti vnímané ako hra je ale tiež podstatou ďalších závis­lostí alebo ich súčasťou. Závislosť od sexu (vrátane pornografie), od „akčných filmov“ (krycí názov na streľbu a zabíjanie) či sa­motné praktizovanie násilia (to sú prípady mnohých výtržníkov alebo tých, ktorí vyvo­lávajú hádky na futbalových štadiónoch) predstavujú len niekoľko príkladov.

 

CELÝ ČLÁNOK TU
ZDROJ OBRÁZKU: Pixabay.com

Nezaradené
Načítava sa…